RSA Identity Governance & Lifecycle - Policy Manager

בנוסף לביצוע תדיר של פיקוח גישת משתמשים (Access Governance) על רוב הארגונים לעמוד ברגולציה ובתקנות אבטחת מידע חיצוניות כדוגמת SOX ואחרות. לשם כך על הארגון לאכוף מדיניות של חוקים המגדירים אילו צירופים של סוגי גישה והרשאות משתמשים הם תקינים ואילו אינם תקינים.

מודול הנהלים (Policies) של RSA Aveksa מאפשר:

שילוב חוקי SOD ( Segregation of Duties) המבטיחים הפרדה של הרשאות על מנת למנוע צירופי הרשאות בהן יש סתירה עסקית (לדוגמא, הפרדה של ההרשאות ליצירת ספקים ואישור תשלום לספקים) ובכך מפחיתים עוד יותר את הסיכון לנזקים הנגרמים משימוש בלתי ראוי במערכות הארגון.

זהוי אוטומטי של שנויים בשיוך ארגוני של עובדים, כגון החלפת תפקיד או עזיבה, וטיפול ממוכן בשנויי ההרשאות הנדרשים כתוצאה מהשינוי.

הגבלת הגישה למידע רגיש באמצעות מנגנון זיהוי והתראה של כל הפרה של במערכות החוקים שהוגדרו על ידי הארגון.